Handicappolitik Langeland Kommune

Den officielle og den reelle version

Hvis du har behov for at kende handicappolitikken i Langeland Kommune, får du desværre misvisende oplysninger ved at læse om det på kommunens officielle hjemmeside. Her påstår Langeland Kommune følgende:

”Handicappolitikken har til formål at sørge for lige muligheder for hele befolkningen i Langeland Kommune, således at der hele tiden stræbes efter, at alle borgere har samme muligheder uanset den enkelte persons funktionsniveau. Handicappolitikken skal også være et redskab til dialog og udvikling af kommunen og skal derfor revurderes jævnligt”.

I stedet ville det desværre være korrekt at skrive følgende:

”Handicappolitikken har til formål at gennemtvinge besparelser, uanset hvad der måtte stå i dansk lovgivning, således at der hele tiden stræbes efter at tappe handicappede for så megen energi, at de opgiver at gå videre med deres sager, for det skal være mere end vanskeligt at komme igennem med det, handicappede borgere har krav på efter den enkelte persons funktionsniveau”.

I stedet for at give handicappede den vejledning og rådgivning, som kommunen har pligt til efter lov om retssikkerhed på det sociale område, må de handicappede borgere og skatteydere selv finde ud af det eller købe sig til den nødvendige rådgivning. Langeland kommune oplyser stort set intet, der kan koste kommunen penge, fx om handicappedes rettigheder efter serviceloven.
Den fastansatte socialrådgiver er for længst sparet væk, og de menige medarbejdere i kommunens socialforvaltning bliver på ingen måde klædt på til at kunne rådgive, fx om ordningen med brugerstyret personlig assistance, også kaldet for BPA-ordningen, efter servicelovens § 96 stk. 1. En ordning Langeland Kommune gør alt for at hemmeligholde, og hvor kommunen ikke ønsker at give aktindsigt i, at der fortsat findes to af disse ordninger fra tidligere, og at der fortsat er udmålt personlig assistance i henholdsvis 66 og 119 timer om ugen i de to ordninger.

Desuden skal de langelandske borgere være opmærksomme på, at hvis de pludselig bliver stærkt handicappede, fx efter en blodprop i hjernen, og kommer tilbage til deres hjem på Langeland fra sygehuset, er det ligegyldigt, hvad sygehuset har anbefalet af hjælpemidler.  Det kan nemlig juridisk set afvises, indtil den handicappede borgers tilstand kan betragtes som stationær typisk et år senere, og det benytter Langeland Kommune sig af.
Et år senere håber Langeland Kommune, at den handicappede borger selv har købt de pågældende hjælpemidler, fx et vandret greb på badeværelset, så en delvis lam person selv kan hejse sig op for at vaske sig på ryggen.
Hvis den handicappede borger beder om aktindsigt for at kunne dokumentere, at hjælpemidler blev afslået med den omtalte begrundelse og derfor automatisk burde blive taget op igen, når borgerens tilstand kan betegnes som stationær måske et år senere, er det langtfra sikkert, at det fremgår af aktindsigten. Der er dokumenter og notater, som Langeland Kommune undlader at arkivere, lige som kommunen tilsyneladende har to journalsystemer, hvor der ofte kun er aktindsigt i det ene.

På Langeland Kommunes officielle hjemmeside står også følgende:

”Handicappolitikken skal være en naturlig og selvfølgelig del af alle sammenhænge for både politikere og ansatte i Langeland Kommune”.

Men i stedet ville det desværre være korrekt at skrive følgende:
”Langeland Kommune anser det for at være en naturlig og selvfølgelig del af alle sammenhænge for både politikere nog ansatte at spare mest muligt på handicappolitikken – uanset om det er i strid med dansk lovgivning eller ej, for kommunen risikerer ingen økonomiske sanktioner eller efterbetaling ved at handle  i strid med de sociale love”.

Når jeg omskriver den officielle politik, er det ud fra mine egne erfaringer, som interesserede kan læse mere om her.

Og læs dagens kronik nedenfor:

Når det er kommunen
der begår det
sociale bedrageri…

Af Erik Frodelund, journalist og jurist.

Syge og handicappede skatteydere bliver helt bevidst snydt af nogle kommuner, og det har tidligere chefredaktør og direktør på Aarhus Stiftstidende, Erik Frodelund, mærket på egen krop og pengepung, efter han 8. februar 2019 blev lammet af en blodprop i hjernen og kom retur til sin nuværende bopælskommune.

Her i landet er der hver dag sager, hvor vi borgere bliver anklaget og senere straffet, fordi vi har undladt at give korrekte oplysninger til kommunerne og derfor fået sociale ydelser, vi ikke var berettiget til. Det gælder for eksempel denne sag med en kvinde, der ikke havde fortalt kommunen, at hun havde fået en kæreste, som nu sov fast hos hende:
”En 33-årig kvinde fra Aakirkeby har fået en dom på ni måneders fængsel for at have begået socialt bedrageri for i alt 475.532 kroner. Kvinden foregav i en længere periode at være enlig forsørger, hvorfor hun uberettiget fik udbetalt pengene. Ud over straffen på ni måneders fængsel skal den 33-årige kvinde betale de 475.532 kr. retur til de myndigheder, hun har fået pengene fra”.

Kommuner kan få 
en stor gevinst…

Men hvad er konsekvensen, hvis det ikke er borgeren, men i stedet kommunen, der begår det sociale bedrageri over for borgeren, fordi kommunen i strid med loven undlader at oplyse borgeren om hans muligheder og rettigheder for at få en kommunal besparelse – og dermed en økonomisk gevinst af samme størrelse – for eksempel på 475.532 kr.?
Hvor borgeren, der begår det sociale bedrageri over for kommunen, bliver straffet med fængsel og dømmes til at tilbagebetale det beløb, borgeren har snydt sig til, er der ingen – og med stort: INGEN – konsekvenser overhovedet over for de kommuner, der snyder syge og handicappede borgere ved at overtræde lov om retssikkerhed på det sociale område og serviceloven.

Bedre at vildlede
end at vejlede…

Efter lov om retssikkerhed § 5 gælder følgende:
”Kommunalbestyrelsen skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning. Kommunalbestyrelsen skal desuden være opmærksom på, om der kan søges om hjælp hos en anden myndighed eller efter anden lovgivning”.
Men det er der en del kommune, der ikke gør, eller som i stedet vildleder handicappede og syge borgere, hvilket tydeligt kan ses af det antal sager, hvor kommunerne bliver underkendt af Ankestyrelsen.
Ud af de 7.226 borgere, som havde mod på at klage til Ankestyrelsen i 2019, fik over 3.000 (42 pct.) ret i, at afgørelsen var forkert.
Men inden sagen når til Ankestyrelsen, er der gået adskillige måneder, hvor borgeren har måttet undvære hjælp, og der kommer efterfølgende ingen kompensation for perioden uden den hjælp. Kommunen har til gengæld sparet en masse penge.

Det store handicapsvigt
i Langeland Kommune

Lad mig tage min egen sag som eksempel, for den viser desværre og med al tydelighed, hvordan min bopælskommune – Langeland – overtræder dansk lovgivning og dermed snyder syge og handicappede skatteydere, der har behov for genoptræning og hjælpemidler. I mit tilfælde på grund af en blodprop, der slog ned i min hjernestamme 8. februar 2019 under et indkøb i Netto i Odense, og som kappede forbindelsen mellem mine hjerneceller og musklerne i venstre side af min krop.
Da jeg efter 14 ugers genoptræning – heraf seks ugers selvbetalt genoptræning på Vejle Fjord Rehabilitering – vovede at komme tilbage til mit hjem i Lohals, blev jeg udsat for noget, jeg vil tillade mig at kalde for Det store handicapsvigt, idet Langeland Kommune helt bevidst ser stort på loven for at spare penge og dermed snyder syge og handicappede borgere for den hjælp og de hjælpemidler, som de har krav på efter lov om retssikkerhed på det sociale område og serviceloven.
Som journalist og jurist har jeg aldrig oplevet noget så manipulerende og lovstridigt som den måde, Langeland Kommune har behandlet min sag på. Langeland Kommune har stort set konsekvent sagt ”Nej” til at hjælpe mig med alt, hvad jeg som lammet har behov for. ”Nej” til de lange støttestænger, som sygehuset havde anbefalet kommunen at sætte op på begge sider af mit toilet, så jeg ikke behøver hjælp for at kunne bruge toilettet. ”Nej” til det vandrette greb, som sygehuset også havde anbefalet kommunen at sætte op på mit badeværelse, så jeg selv er i stand til at hive mig op fra badestolen for at vaske mig selv på ryggen og i bagdelen. ”Nej” til en kørestol efter de mål, der fremgår af min udskrivningsrapport osv… osv… osv…

Ikke et ord om
BPA-ordninger…

Der er stort set konsekvent sagt ”nej” med den begrundelse, at det vil Langeland Kommune først tage stilling til, når min tilstand er stationær om otte til ti måneder, og jeg skal udskrives fra min kommunale genoptræning. Min tilstand er nu ikke bare stationær, men desværre dårligere. Men ingen fra kommunen tager noget som helst op af egen drift.
Som borger og skatteyder på Langeland skal man enten selv være jurist – hvad jeg heldigvis også er – eller ret så velhavende for at kunne købe sig til den rådgivning, fx om de ordninger med personlige assistenter – BPA-ordninger efter servicelovens § 96 stk. 1 – som kommunen ellers har pligt til at oplyse handicappede borgere om.
Når jeg meddeler Langeland Kommune, at jeg som lam ikke har mulighed for at komme til den nødvendige genoptræning hos fysioterapeuter og i varmvandsbassin, uden jeg får hjælp og ledsagelse til det, så svarer Langeland Kommune følgende:
”Du er ikke i målgruppen for en ledsagerordning efter serviceloven, når du er over 67 år”:
At kommunen samtidig med det besynderligt formulerede afslag, burde fortælle mig, at jeg i stedet ”er i målgruppen” for en ordning med personlige assistenter, som jeg får tilskud til selv at ansætte til ledsagelse osv. for at kunne leve et liv, der minder mest muligt om mit tidligere liv. Men det gør Langeland Kommune ikke. I stedet gør kommunen alt for at sløre og hemmeligholde, at der overhovedet findes sådanne ordninger. Derfor har jeg flere gange måttet klage til Ankestyrelsen for at få aktindsigt i rent statistiske oplysninger om BPA-ordninger på Langeland, dvs. om der findes sådanne ordninger på Langeland, og hvor mange timer, der er i givet fald er udmålt til brug af personlige assistenter i dem. Efter måneder med skriverier og gentagne kommunale afvisninger har jeg via Ankestyrelsen fået oplyst, at er fortsat findes to af disse ordninger på Langeland, og at der er udmålt henholdsvis 66 og 117 ugentlige timer til personlig assistance i de to ordninger.
At jeg i januar i år gjorde kommunen opmærksom på, at jeg har krav på en ordning med personlige assistenter, fremgår af min kommunale journal. Men selv om kommunen skriver på sin hjemmeside, at der er op til otte ugers behandlingstid på en BPA-sag, Har jeg endnu ikke – et halvt år efter – modtaget noget svar.

Et sprogligt
glansbillede

Hvis man læser om handicappolitikken på Langeland på kommunens hjemmeside, står der følgende, som er forventeligt i en kommune, hvor Socialistisk Folkeparti sidder på borgmesterstolen og har flertal i kommunalbestyrelsen:
Handicappolitikken har til formål at sørge for lige muligheder for hele befolkningen i Langeland Kommune, således at der hele tiden stræbes efter, at alle borgere har samme muligheder uanset den enkelte persons funktionsniveau. Handicappolitikken skal også være et redskab til dialog og udvikling af kommunen og skal derfor revurderes jævnligt”.
Men det er et sprogligt glansbillede, der på ingen måde svarer til den barske virkelighed, som bedst kan beskrives på denne måde:
”Handicappolitikken på Langeland har til formål at gennemtvinge besparelser, uanset hvad der måtte stå i dansk lovgivning, således at der hele tiden stræbes efter at tappe handicappede for så megen energi, at de opgiver at gå videre til Ankestyrelsen med deres sager, for det skal være mere end vanskeligt at komme igennem med det, de handicappede har krav på efter den enkelte persons funktionsniveau”.

Langeland Kommune anmeldt for socialt bedrageri over for syge og handicappede:

Opfordring til Magnus Heunicke

Kære Magnus Heunicke.

En del kommuner opfordrer deres borgere til at anmelde socialt bedrageri, hvis de bliver opmærksomme på folk, der snyder sig til at få sociale ydelser, som de pågældende borgere ikke er berettiget til, se fx denne opfordring på Langeland Kommunes hjemmeside:

Anmeld socialt snyd
Langeland Kommune har fokus på at forhindre, at borgere får udbetalt offentlige ydelser, som de ikke er berettiget til. Derfor har vi en kontrolgruppe. Gruppens arbejde er både at forebygge og forhindre misbrug af offentlige ydelser. Sociale ydelser skal udbetales ud fra borgerens faktiske forhold – hverken mere eller mindre. Vi tager alle henvendelser alvorligt og undersøger dem grundigt. Hvis du har mistanke om socialt snyd, kan du anmelde det her på siden. Når du har sendt en anmeldelse, vil du ikke kunne få at vide, hvad der sker i sagen. Det er fordi, du ikke er part i sagen, og derfor må vi ifølge forvaltningsloven ikke give oplysninger til andre end den, der er part i sagen.

Men hvor anmelder lovlydige borgere de kommuner, fx Langeland Kommune, der begår socialt bedrageri over for syge og handicappede borgere og dermed snyder sig til besparelser, kommunerne ikke er berettiget til?

Det må nødvendigvis være til socialministeren og til Folketingets Sundhedsudvalg. Derfor er dette min anmeldelse af Langeland Kommune, hvor jeg har beskrevet kommunens sociale bedrageri i nedenstående debatindlæg,

Desuden vil jeg i forlængelse af skandalen på det århusianske plejehjem opfordrer sundhedsminister Magnus Heunicke og sundhedsudvalget til at revidere en sociallovgivning, der er åbenbart urimelig, og hvor en del kommuner har fundet ud af, at det er risikofrit og gratis at se stort på reglerne i lov om retssikkerhed på det sociale område og de præceptive regler i serviceloven.

Selv om landets kommuner har pligt til at rådgive syge- og handicappede borgere om deres rettigheder og muligheder, jf. lov om retssikkerhed på det sociale område, sker der intet ved helt bevidst at undlade det.
Desuden er der ingen sanktioner over for de kommuner, der helt bevidst vildleder borgerne for uretmæssigt at spare sociale udgifter, selv om borgerne har et egentligt retskrav på hjælpen, fx en ordning med personlige assistenter (en såkaldt BPA-ordning) efter servicelovens § 96 stk. 1.

Som jurist finder jeg det komplet uforståeligt og beskæmmende, at kommuner kan se bort fra dansk lovgivning, uden det kan straffes, og uden det får økonomiske konsekvenser.
Desuden er det nærmest umenneskeligt, at der i serviceloven findes en regel – § 97 – som helt bogstaveligt kan fængsle folk i deres egne hjem, hvis de får stærkt svækket syn eller bliver blinde, efter de er fyldt 67 år.
Hvad er det dog for en politik?

Hvis handicappede borgere klager over den manglende rådgivning eller kommunernes mange forkerte afgørelser efter serviceloven, kan det i bedste fald bevirke, at Ankenævnet beder kommunerne behandle sagen endnu en gang. Der er ingen sanktioner overhovedet, og det er tankevækkende, så mange borgere, der får ret, hvis de bruger måneder og kæmper sig vej til Ankestyrelsen, men ofte uden Ankestyrelsens afgørelse – om at genbehandle sagen – kan bruges til noget som helst. Her på Langeland er det nærmest fast praksis, at den ny behandling af en sag blot resulterer i det samme negative resultat.
Ret beset er det på tide, at der oprettes et helt nyt neutralt klagesystem med magtfulde virkemidler og økonomiske sanktioner over for de kommuner, der snyder syge og handicappede borgere samt en særlig forvaltningsdomstol med solidt kendskab til den sociale lovgivning.

Personligt håber jeg, at denne henvendelse får sundhedsministeren og sundhedsudvalget til at revidere de omtalte regler og indføre sanktioner, der tvinger landets kommuner til at indføre en seriøs og anstændig handicappolitik.
Jeg besvarer hellere end gerne spørgsmål om mine erfaringer, efter jeg blev lammet i venstre side af kroppen af en blodprop i hjernen og kom retur til min bopælskommune. Et forløb jeg har beskrevet detaljer fra på en af mine hjemmesider.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

 

 

 

designet af webdesigner.dk