Chikane eller misforstået forvaltningsret på Langeland

Når det gælder aktindsigt hos Langeland Kommune, lever medarbejderne et hundrede procent op til kommunens reelle handicappolitik:
”Handicappolitikken har til formål at gennemtvinge besparelser, uanset hvad der måtte stå i dansk lovgivning, således at der hele tiden stræbes efter at tappe handicappede for så megen energi, at de opgiver at gå videre med deres sager, for det skal være mere end vanskeligt at komme igennem med det, handicappede borgere har krav på efter den enkelte persons funktionsniveau”.
Lad mig give et eksempel på en banal sag, hvor det ville være smidig og økonomisk sund administration at notere på min BPA-sag, at den handicappede borger har anmodet om partsindsigt, når rapporten er færdig.  Men ”nej” (!) Sådan gør man ikke hos Langeland Kommune, hvis det er muligt at forhale og forplumre den egentlige sag om noget, der kan blive en udgift, og vel at mærke noget, som den pågældende borger ellers har krav på. I mit tilfælde en såkaldt BPA-ordning med personlige assistenter til især ledsagelse og transport efter den ufravigelige regel i servicelovens § 96 stk. 1.
Selv om det mig bekendt ikke er forbudt at bruge hovedet, spare kommunen for unødig administration og være imødekommende over for en borger, der er lam i venstre ben og hånd, og som skal bruge oceaner af tid på gentagne gange at skrive til kommunen, bliver borgeren mødt med enten bevidst chikane eller misforstået forvaltningsret.
Alle kan selv dømme i denne meget enkle sag, hvor jeg for femte gang fik et timelangt besøg af to medarbejdere fra kommunen, fordi jeg for et halvt år siden bad om den BPA-ordning, som jeg har utvivlsomt krav på efter servicelovens § 96 tk. 1, men hvor Langeland Kommune i strid med loven hverken ville rådgive mig eller oplyse, hvor mange af disse ordninger, der er på Langeland.
Dagen før det omtalte besøg, skrev jeg følgende til Langeland Kommune:

Sendt: 10-06-2020
Emne: Brev fra kommunen: Brev fra Langeland kommune

Kære Ruth-Lillian Hansen.
Vil du venligst notere og bekræfte, at jeg hermed har begæret aktindsigt i den rapport, der bliver udarbejdet af de to terapeuter, der tester og iagttager mig i morgen 10. juni fra klokken 9.
Med venlig hilsen
Erik Frodelund

Næste dag fik jeg følgende svar:

Sendt: 11-06-2020
Emne: Brev fra kommunen:

Kære Erik
Tak for din henvendelse 10/6 2020 via Handicap og Psykiatri Myndighed, med anmodning om aktindsigt i udredning bestilt udført 11/6 2020.
Jeg skal gøre opmærksom på, at der ikke kan anmodes om aktindsigt i en rapport som endnu ikke er udfærdiget og lagt på sagen.
Det kan ikke forventes at rapporten er udfærdiget før i den kommende uge 25. Jeg skal derfor bede dig om at anmode på ny.
Venlig hilsen
Ruth-Lillian Hansen, Visitator

Dagen efter svarede jeg følgende:

12-06-2020
Langeland Kommune,
Att.: Ruth-Lillian Hansen

Kære Ruth-Lillian Hansen.
Hermed klager jeg over dit svar i dag på min begæring fra i går om aktindsigt i den rapport, som de to udsendte terapeuter skal udarbejde efter deres timelange besøg hos mig i går, og hvor du i strid med loven har undladt at give mig fyldestgørende klagevejledning.
Jeg kan udmærket søge løbende aktindsigt efter forvaltningsloven i mine egne sager, hvilket jeg i øvrigt har gjort i denne sag for måneder siden, men uden Langeland Kommune har givet mig det, selv om kommunen har bekræftet at have modtaget min begæring og svaret, at jeg får løbende aktindsigt i denne sag. 
Dit svar er efter min opfattelse udtryk for chikane – på samme måde som jeg hele tiden har oplevet fra kommunens tovholder, Hanne Karlskov Andreasen, på min BPA-sag efter servicelovens § 96 stk.1 se fx dette link:
https://www.visitlohals.dk/god-dag-oekseskaft.html.
Du har mulighed for at omgøre dit svar, men hvis du ikke agter at gøre det, bedes du straks sende min klage videre til Ankestyrelsen.
Med venlig hilsen
Erik Frodelund
PS; Vedlagt din egen beskrivelse af mødet med dine to terapeuter i går

Dermed følte jeg mig overbevist om, at den pågældende sagsbehandler nu blot ville gøre, som jeg havde begæret. Nemlig noterer på min sag, at jeg har begæret aktindsigt i den færdige rapport. Men ak... ak... og atter ak. I stedt fik jeg følgende svar:

Fra: Ruth-Lillian Hansen.
Sendt mandag: 15. juni 2020 10:17

Kære Erik.
Undertegnede bekræfter hermed at have modtaget din klage over mit svar til dig den 11/6 2020 vedr. ansøgning om aktindsigt i ikke eksisterende dokumenter.
Jeg kan kun beklage at du føler dig chikaneret, dette har absolut på ingen måde været min hensigt!
Jeg skal endnu engang gøre opmærksom på, at der ikke kan ansøges om aktindsigt i akter som endnu ikke ligger på sagen og derfor bad jeg dig ansøge på ny, hvilket derfor ikke at betragte som et afslag på aktindsigt, men en vejledning til dig om, at akter der søges aktindsigt i skal kunne findes i sagen. Der kræves derfor ikke en klagevejledning.
Endvidere skal jeg gøre opmærksom på, at den udførte funktionsudredning er en udredning bestilt at Handicap og Psykiatri Myndighed og er derfor ikke en sag i Ældre og Sundhed Myndighed og aktindsigten skal derfor ansøges i Handicap og Psykiatri Myndighed, beklager meget at denne information ikke fremgik af mit svar pr. 11/6 2020.  Du oplyser at du har løbende aktindsigt i din verserende sag og dit ønske om aktindsigt i funktionsudredningen, kan så angiveligt foregå uproblematisk, men afgørelsen ligger i Handicap og Psykiatri Myndighed.
Det skal tillige præciseres, at din løbende aktindsigt er en aftale indgået mellem dig og Handicap og Psykiatri Myndighed i forhold til din sag i deres regi.
Dette betyder helt konkret at Ældre og Sundhed Myndighed ikke er omfattet af denne aftale om løbende aktindsigt.
Der foretages ikke yderligere vedrørende din henvendelse 12/6 2020.
Venlig hilsen
Ruth-Lillian Hansen.

Samme dag svarede jeg følgende, da Ruth-Lilian Hansen tvinger mig til at udarbejde en klage til Ankestyrelsen, såfremt hun ikke har kørt mig så træt, at jeg bare giver op, dvs. som det er den reelle handicappolitik på Langeland, idet hun – og dermed Langeland Kommune - ”ikke foretager sig yderligere”..  

15-06-2020
Langeland Kommune,
Att.:.  Ruth-Lillian Hansen

Svar på brev af 15. juni til Erik Frodelund vedrørende rapport i BPA-sag.

Kære Ruth-Lillian Hansen.
Tak for endnu et brev, som enten er udtryk for chikane eller manglende kendskab til dansk forvaltningsret – og i øvrigt udtryk for en så manglende fleksibilitet og smidighed over for handicappede borgere og skatteydere, at det er det stik modsatte af god forvaltningsskik.
I dagens brev gentager du endnu en gang en notorisk forkert opfattelse af min begæring om aktindsigt, for den er ikke - som jeg understregede i min e-mail af 12. juni til dig – efter offentlighedsloven. Derimod begærer jeg partsindsigt efter forvaltningsloven (!), og her kan det ikke afvises med den forklaring, som du angiver, dvs. fordi der er tale om ”akter som endnu ikke ligger på sagen”.
Da du bliver ved med ureflekteret at gentage den juridisk forkerte begrundelse, når det drejer sig om en begæring om partsindsigt efter forvaltningsloven og ikke en begæring om aktindsigt efter offentlighedsloven, får du her hvad andre kommuner har skrevet til deres medarbejdere om løbende aktindsigt, dvs. som i min sag:
”Løbende aktindsigt. Det sker, at ansøgeren beder om at få tilsendt nye dokumenter i sagen, efterhånden som de produceres. Efter offentlighedsloven er der ingen pligt til at give løbende aktindsigt. Efter forvaltningsloven er der pligt til at give løbende aktindsigt, så du må notere en sådan anmodning i sagen og sende nyt materiale løbende eller med mellemrum, som aftales med ansøgeren”.
Det er ligeledes notorisk juridisk forkert, når du skriver til mig, at jeg i en BPA-sag efter servicelovens § 96 stk. 1, hvor jeg i februar har begæret og fået bekræftet, at jeg får løbende aktindsigt i alt vedrørende min BPA-sag hos Langeland Kommune, nu skal henvende mig til alle kommunes afdelinger, fx ”Aktiv hele livet” og ”handicap og psykiatri myndighed”, for rent faktisk at få den løbende aktindsigt, som jeg har begæret og fået en kommunal bekræftelse på.
Juridisk set er det op til Langeland Kommune at sikre, jeg får aktindsigt i alt, hvad der indgår i min BPA-sag efter servicelovens § 96 stk.1 – herunder den rapport som to af de terapeuter, der er ansat i din afdeling, skal udarbejde efter deres timelange besøg hos mig torsdag 11. juni – og det uanset, om rapporten er begæret udarbejdet af borgmesteren, kommunaldirektøren, stadsgartneren eller en fjerde kommunal afdeling. Derfor anser jeg det igen for enten chikane eller manglende kendskab til dansk forvaltningsret, når du skriver følgende i dagens e-mail til mig:
”Det skal tillige præciseres, at din løbende aktindsigt er en aftale indgået mellem dig og Handicap og Psykiatri Myndighed i forhold til din sag i deres regi.
Dette betyder helt konkret at Ældre og Sundhed Myndighed ikke er omfattet af denne aftale om løbende aktindsigt. Der foretages ikke yderligere vedrørende din henvendelse 12/6 2020”.
Den løbende aktindsigt” er selvsagt ikke ”en aftale”, som jeg har indgået med en specifik medarbejder eller en specifik afdeling hos Langeland Kommune, men derimod en forvaltningsretlig forpligtelse, Langeland Kommune har påtaget sig i henhold til min begæring og de præceptive regler i forvaltningsloven”.
Hvad er det dog for noget hjemmestrikket forvaltningsret, som du og dermed Langeland Kommune praktiserer i min sag?
Når jeg endvidere i mit svar til dig 12. juni påpeger, at du i strid med forvaltningsloven – mere præcist lovens § 25 - har undladt at give mig klagevejledning, svarer du følgende  i din e-mail 15. juni:
”Jeg skal endnu engang gøre opmærksom på, at der ikke kan ansøges om aktindsigt i akter som endnu ikke ligger på sagen og derfor bad jeg dig ansøge på ny, hvilket derfor ikke at betragte som et afslag på aktindsigt, men en vejledning til dig om, at akter der søges aktindsigt i skal kunne findes i sagen. Der kræves derfor ikke en klagevejledning”.
Jamen... jamen... Herre Jemini for et svar til en borger, der er delvis lam i venstre arm og hånd efter en blodprop i hjernen, og som skal bruge oceaner af tid på at svare dig gentagne gange i en banal sag, hvor det om ikke andet ville være sund og god forvaltningsskik at skrive følgende på den rapport, din afdeling er blevet bedt om at udarbejde: ”Den pågældende borger har såvel mundtligt (til de to deltagende terapeuter) som skiftligt (til dig) anmodet om partsindsigt i den færdige rapport”.
Det er mig bekendt ikke forbudt for medarbejdere hos Langeland Kommune at bruge almindelig sund logik i stedet for konsekvent at svare negativt og afvisende. At det tillige bliver yderst kritisabelt, hvis dine kommunale svar er juridisk set forkerte, er efter min opfattelse en anden og mere alvorlig sag, som jeg desværre efter dagens e-mail fra dig føler mig nødsaget til at indbringe for Ankestyrelsen.
Til din orientering var jeg først nødt til at klage til Ankerstyrelsen, fordi Langeland Kommune nægtede mig aktindsigt - efter offentlighedsloven og ikke efter forvaltningsloven - i den rent statiske oplysning om antallet af BPA-ordninger efter servicelovens § 96 stk. 1 hos Langeland Kommune. Her brugte kommunens juridiske konsulent lang tid på at begrunde sit juridisk set forkerte afslag på at give mig den begærede aktindsigt. En sag hvor Langeland Kommune blev klokkerent underkendt af Ankestyrelsen, og hvor jeg derfor fik oplyst, at Langeland Kommune har to BPA-ordninger efter servicelovens § 96 stk. 1 (Ankestyrelsens se J.nr. 20-5352)
Derefter begærede jeg om aktindsigt i det ugentlige timetal, der er udmålt til brug af personlige assistenter i de to BPA-ordninger efter servicelovens § 96 stk. 1. Her brugte kommunens stabschef lang tid på at begrunde sit juridisk set forkerte afslag på at give mig aktindsigt. Endnu en sag hvor Langeland Kommune blev klokkerent underkendt af Ankestyrelsen, og hvor jeg derfor fik oplyst, at der er udmålt henholdsvis 66 og 119 timer til ugentlig personlig assistance i de to BPA-ordninger, som Langeland Kommune har efter servicelovens § 96 stk. 1. (Ankestyrelsens J.nr. 20-12816).
Desværre var jeg for tredje gang 12. april nødt til at klage til Ankestyrelsen, fordi din kollega hos Langeland Kommune, Hanne Karlskov Andreasen, i godt en måned havde undladt at svare på mine gentagne begæringer om aktindsigt – denne gang efter forvaltningsloven.
En sag hvor din kollega tilsyneladende har samme forkerte opfattelse af, hvornår ”et afslag” kan indbringes for en klageinstans”. 
Af uforståelige grunde mener du ikke, at du giver afslag på min begæring om aktindsigt, men derimod blot, at du i stedet ”vejleder mig”, fordi jeg – igen efter din opfattelse – ikke kender juraen på dette område. Din kollega i socialforvaltningen, Hanne Karlskov Andreasen, er mere konsekvent og mener tilsyneladende, at hvis hun slet ikke svarer på mine begæringer om partsindsigt, så er der ikke noget afslag, som jeg har ret til at klage til Ankestyrelsen over. Men det har jeg som omtalt alligevel gjort 12. april i tillid til, at Ankestyrelsen igen og for tredje gang underkender Langeland Kommune.(Ankestyrelsens J.nr. 20-17596).
Desværre får dine svar mig nu til for fjerde gang at indbringe en sag for Ankestyrelsen, da dagens e-mail fra dig igen er et juridisk forkert afslag på den partsindsigt, som jeg utvivlsomt har krav på efter forvaltningsloven som en del af den løbende aktindsigt, jeg i februar har fået bekræftet, at jeg får fra Langeland Kommune i alt vedrørende min BPA-sag efter servicelovens § 96 stk. 1. En sag hvor jeg i øvrigt via Kommunens altid hjælpsomme og yderst fleksible handicapkoordinator har fået aktindsigt i en del dokumenter fra ”din afdeling”, herunder dokumenter om min BPA-sag, fx dokumenter mellem Helle Petersen og kommunens juridiske konsulent.  Dokumenter som jeg ikke har anmodet om aktindsigt i ved at sende en særskilt begæring til dig eller ”din afdeling”(!)
Jeg fatter ikke, hvorfor du – og dermed Langeland Kommune – kan bruge tid og administrative ressourcer på at være afvisende i stedet for logisk og smidig i en banal sag, hvor det ville være uhyre enkelt, fuldt ud lovligt og økonomisk sund forvaltning blot at notere på sagen, at jeg har begæret partsindsigt i rapporten.
En sag, hvor du kunne nøjes med at svare mig med få ord, fx:
”Vi e-mailer dig rapporten, når kommunens to terapeuter har udarbejdet den...”.
Med venlig hilsen
Erik Frodelund


Kære læser af dette indlæg om kommunal chikane eller misforstået forvaltningsret hos Langeland Kommune:
Jeg vil være glad, hvis du vil bruge ti minutter på at skrive til mig – via kontaktformularen på www.DitTestamente.dk eller på www.JuraEksperten.dk, hvad  du mener om Langeland Kommunes behandling af  denne yderst en banale og enklel sag om aktindsigt i en rapport, der er under udarbejdelse. En aktindsigt som jeg utvivlsomt har krav på.


Med venlig hilsen

Erik Frodelund

Interesserede kan læse mere om min blodprop i hjernen og Langeland Kommunes behandling af min sag via links på forsiden af www.VisitLohals.dk og på to offentlige Facebook grupper:

"Min blodprop i hjernen"( https://www.facebook.com/groups/251418609517071)

og "Vild med Langeland" (https://www.facebook.com/groups/845101052170236)

 

designet af webdesigner.dk